De termijnen bij het ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een zware maatregel voor een werknemer. Een werknemer kan daarom niet zomaar op staande voet ontslagen worden. Toch is het soms noodzakelijk voor u, als werkgever, om tot deze maatregel over te gaan. Hebt u voornemens om uw werknemer op staande voet te ontslaan? Dan adviseren wij u om altijd een jurist in te schakelen voor bijstand. De juristen van Frontyr helpen u hierbij graag verder.

Wanneer u een werknemer op staande voet ontslagen heeft, volgen er nog een aantal termijnen waar u rekening mee moet houden. Deze termijnen worden in de praktijk wel eens vergeten en daarom zijn deze hieronder nader toegelicht.

Termijn voor vernietiging ontslag
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid dient een werknemer, die op staande voet is ontslagen en dit wil aanvechten, vernietiging van het ontslag te verzoeken bij de kantonrechter. Dit dient de werknemer binnen twee maanden na de datum van het ontslag te doen.

Bovengenoemde termijn begint na de laatste dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd (‘de laatste werkdag’) en eindigt op de dag die numeriek overeenkomt met de laatste werkdag twee maanden later. Hiermee wordt bedoeld dat de vervaldatum altijd eindigt aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als de laatste werkdag. Als de laatste dag van de termijn niet op een werkdag valt, dan is de eerstvolgende werkdag de laatste dag.

Houd er dus rekening mee dat de werknemer die op staande voet is ontslagen, dit nog gedurende twee maanden na het ontslag kan aanvechten.

Termijn vorderen gefixeerde schadevergoeding
Naast de termijn voor vernietiging van het ontslag, geldt er ook een termijn voor het vorderen van de gefixeerde schadevergoeding. De gefixeerde schadevergoeding is een vergoeding die u van uw werknemer (die op staande voet is ontslagen) kunt vorderen. Doordat de werknemer u een reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, is zijn dienstverband per direct beëindigd. Dit terwijl er in het gebruikelijke geval een opzegtermijn in acht genomen had moeten worden. Doordat de opzegtermijn niet in acht is genomen, kunt u schade lijden. Schade doordat er bijvoorbeeld een uitzendkracht ingehuurd moet worden voor het verrichten van de werkzaamheden. Voor deze benadeling kunt u een gefixeerde schadevergoeding vorderen.

Deze gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld (bruto) loon voor de tijd, dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren. De gefixeerde schadeloosstelling is dus gelijk aan het loon over de ten onrechte niet in acht genomen opzegtermijn.

U kunt de gefixeerde schadevergoeding in rekening brengen op de eindafrekening van de werknemer. Voor een beroep op de gefixeerde schadevergoeding geldt dezelfde termijn als bij het indienen van een verzoekschrift om het ontslag te vernietigen, namelijk twee maanden. Dit betekent dat wanneer de werknemer de gefixeerde schadevergoeding niet betaalt, er alleen binnen twee maanden vanaf het ontslag op staande voet een verzoekschrift bij de rechtbank kan worden ingediend om dit te vorderen.

Als u te lang wacht met het indienen van een verzoekschrift ter vordering van de gefixeerde schadevergoeding en de werknemer pas op de laatste dag een verzoek indient om het ontslag te vernietigen, bent u mogelijk te laat om een tegenverzoek in te dienen. Wees dus nogmaals alert op deze termijnen.

De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl

Deel dit artikel via: